&

ඉරිමා උදයේ

Lyrics

ඉරිමා උදයේ සීතල මුතු පිණි මතින්
මද්දහනේ වැටෙනා හිරුගේ කිරණ වැසි
සිත් නිම්නයට සතුටක් ගතේ දුවනා

ආදරේ නොදී එය සඟවා //
මුවගට සිනා තබා දෑසට කඳුළු ගෙනා

ඔබ ඇඳි සිතුවම් මතකේ රැඳුණා //
එය දකිනා… නෙත් සතුටක්දෝ

Irima Udaye – Kasun Kalhara and Indrachapa Liyanage

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks