අකීකරුද ඔබේ සිතත්

Lyrics

අකීකරුද ඔබේ සිතත් වෙරළේ පෙරලෙන රළ වාගේ අකීකරුයි මගේ සිතත් හමනා සැඩ සුළඟක් වාගේ
ඒ සුළඟේ පාව යන්න වලා රොදක් සේ නැගෙන්න ඒ සුළඟේ පාව යන්න වලා රොදක් සේ නැගෙන්න

සුළඟ සැරෙන් හමනා විට ගිණි දැල් තව තව ඇවිලේවී
ඒ ගින්දර නිවාලන්න ඒ සුළඟම විවරණ දේවී
අකීකරුද ඔබේ සිතත් …..

වෙරළේ රළ සැඩ වූවොත් ඔරුකඳ කණපිට පෙරලේවී
නිසල උනොත් ඒ රල පෙල සුවසේ අප මෙගොඩ කරාවී

අකීකරුද ඔබේ සිතත් …..

Akikaruda Obe Sithath – Edward Jayakody

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks