අයියෝ සාමි

Lyrics

අයියෝ සාමි නී යෙනකු වේනාම්
පොයි පොයියාසොලී හෙමත් එනදු පොදුම්
මනසාත්‍රියෙයි නී විලිපේසිනායි
අඩනීසුල්ලනී මනසනා
අයියෝ සාමිනී යෙනකු වේනාම්
පොයි පොයියාසොලී හෙමත් එනදු පොදුම්

උනෙපොන්ඩ්‍ර ආනෙයි නානම්බිවන්දෙයි
උයර්කොන්ඩ්‍ර නී ඕඩිනායේ
යෙනපොන්ඩ්‍ර පොන්නෙයි යේමාට්‍ර වෙට්ට
තීනුම් නූර් පොයිකුරුරායේන්

අයියෝ සාමි ….

තෙන්පෝලේ පේසි ත්‍රෝහන්ගල්සේදායි
අදියාරු කුම්නි සෙයියාදෙයි
නාන් පෝන පින්නර් යෙනපට්‍රි ඉනිවායි
යාරෝඩුම් පේසි කොලාදෙයි

අයියෝ සාමි ….

Ayiyo ayyo sami saami – Windy Gunathilaka goonathilaka

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *