හා හා හොරේ

Lyrics
හා හා හොරේ දැනුනා.. දැනුනා.. මට නාවේ මොකෝ කියලා මා හා ඔබේ තරහක් තිබුනා නම් නොකීවේ මොකෝ සිතුනා //

පහල ඇලේ දිය බුබුලේ අමුතු සීතලක් දැනුනා දෙවට දිගේ එන අතරේ ඔබ හමුවේයයි සිතුනා //

හා හා හොරේ දැනුනා …

ලිහිණි ගිරාකැල වනමැද්දේ ගීහඬ මට ඇසුනා අවරගිරේ හිරු බැස යද්දී පාළුව මට දැනුනා //

හා හා හොරේ දැනුනා …

Ha Ha Hore Danuna - Indrani Perera

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *