හදිස්සියේ හනි හනිකට පය තබනා

Lyrics

හදිස්සියේ හනි හනිකට පය තබනා
රුවැත්තියේ නුඹ සිටිනා ගම කොතැනා //

දෑත සලා කිංකිනි නද දෙවන්නී
දෑස සලා මොන මොනවද කියන්නී
යටින් හොරෙන් එබිකම් කර බලන්නී
ළඳේ නුඹයි මගේ දුක් ගිනි නිවන්නි

හදිස්සියේ .... //

රැන කිතුල් මල පිට මැද හෙලන්නි
සිහීන් පබළු වැල් ගෙල වට බදින්නි
කෝල නැවුම් සිනා දැලක් ඒලන්නි
ළඳේ නුඹයි මගේ දුක් ගිනි නිවන්නි

හදිස්සියේ .... //

Hadissiye hani hanikata paya thabana - T. M. Jayarathna

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *