හදිස්සියේ හනි හනිකට පය තබනා

Lyrics

හදිස්සියේ හනි හනිකට පය තබනා
රුවැත්තියේ නුඹ සිටිනා ගම කොතැනා //

දෑත සලා කිංකිනි නද දෙවන්නී
දෑස සලා මොන මොනවද කියන්නී
යටින් හොරෙන් එබිකම් කර බලන්නී
ළඳේ නුඹයි මගේ දුක් ගිනි නිවන්නි

හදිස්සියේ …. //

රැන කිතුල් මල පිට මැද හෙලන්නි
සිහීන් පබළු වැල් ගෙල වට බදින්නි
කෝල නැවුම් සිනා දැලක් ඒලන්නි
ළඳේ නුඹයි මගේ දුක් ගිනි නිවන්නි

හදිස්සියේ …. //

Hadissiye hani hanikata paya thabana – T. M. Jayarathna

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks