ගී මංසල අපේ වෙබ් අඩවියේ ඇති දේ

අපගේ වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබට

 1. ගීත වලට සවන් දෙන්න පුළුවන්.
  ඒ සදහා play button එක click කරන්න

  හෝ

  .
 2. ගීත වල පද මාලා බලන්නත් පුළුවන්.
  .
 3. Search නැමැති අංගයෙන් ඔබ කැමතිම ගීතය සිංහල හෝ ඉංශ්‍රිසි භාෂාවෙන් ටයිප් කර සොයන්න පුළුවන්.

  .
 4. ඔබ කැමති සිංදු කිහිපයක් පිළිවෙලින් සකස් කර අහන්න පුළුවන්. Add to queue ඒ සදහා භාවිතා කරන්න.
  ඒ සදහා ඉහල ඇති තිත් තුන click කල විට එහි “Add to queue” ක්ලික් කරන්න

  .
 5. ඔබට playlist එකක් සාදා, එම Playlist එක නැවත අහන්න කැමති නම් එය save කරගන්න පුළුවන් (මේ සදහා ඔබ ලියාපදිංචි වෙන්න අවශ්‍යයි)

  .
 6. අපගේ වෙබ් අඩවියට අලුතින් එක කල සිංදු අහන්න New Release කියන ස්ථානයේ click කරන්න.
  .
 7. ඔබට Whatsapp ඇතිනම් අප සමග chat කිරීමට QR code එක scan කරන්න හෝ link එක click කරන්න.

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks