හමුවී මා එදා

Lyrics

හමුවි මා එදා විමසුවා සැනසුනා මා හදේ කුමාරී සැඟවුනා //

ඈ පහනකී මා දිවිමගේ
එළිය දී විහිදෙනා
ඈ නෙතු සළා මා හදවතේ
සතුට දී හිනැහුනා

හමුවි මා එදා …..

ඈ කුසුමකී මා දිවිමගේ
සුවඳ දී විසිරෙනා
මා සෙනෙහසේ ඈ කිමිදිලා
හදවතේ පෙලෙනවා

හමුවි මා එදා …..

Hamuwi hamuvi hamuwee hamuvee ma eda – Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks