කවුරුන්ද ඔබ මගේ

Lyrics

කවුරුන්ද ඔබ මගේ කවුරුන්ද මා ඔබේ කවුරුන්ද ඔබ මගේ කවුරුන්ද මා ඔබේ
දෙතොල් සලා මුදු සිනා නගන්නෙමු දෙනෙත් පුරා පිරි කදුලු සලන්නෙමු //

හදවත් ගැහෙනා රිද්මය අතරේ සිතින් ගතින් එක්තැන් වී ඉන්නෙමු
කවුරුන්ද ඔබ මගේ ….

ප්‍රේමය ගොලු වී හඩාවැටීලා ඔබ හද මා හද රිදවන මොහොතේ //
ජීවිතයට හුරු පැරදුම හමුවේ නොදොඩා ගොලු වී බලා සිටින්නෙමු
කවුරුන්ද ඔබ මගේ ….

Kaurunda kavurunda kavrunda Oba Mage Lyrics – Sunil Edirisinghe

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *