පිලේ පහන

Lyrics

පිලේ පහන නිව්වා මං ගොම්මන් අඳුරේ තනිකම වරෙන් ඉදිකඩ පැන මං නිදි පැදුරේ //
..
පෑලවියේ හීතල හඳ ඇවිත් මගේ තනි රකින්ඩ දොළේ හඬට උණ පඳුරේ වැනියං මට බලා ඉන්න
කාගෙත් දුකට හූමිටිලන උලලේනෝ හඬා යන්න මගේ තනිය ළඟට වරෙන් තුරුළු වෙලා නිදාගන්න

පිලේ පහන නිව්වා……..

කාටත් එකට උණුහුම දෙන ඉර පිපුණේ ඉරි මාවක මගේ සතුට පෑල දොරින් යන්න ගියේ හැන්දෑවක
බොල් ඉපනැලි පුස්‌ඹ ඉහෙයි පිපී සුසුම් මල් යායක මගේ දුකට දෑස හඬයි කඳුළු හලා ගංගාවක

පිලේ පහන නිව්වා……..

Pile Pahana Nivva Lyrics – Sunil Edirisinghe, Lyrics by Kumaradasa Saputhanthri, Music by Rohana Weerasinghe

Comment

Your email address will not be published.