&

සබඳිනී

Lyrics

සබඳිනී මා ඔබේ//
රතදර කෝඩුකාර
කරමින භාරහාර
දින ගැන ගැන හිඳිමි
සබඳිනී මා ඔබේ//

රාමුවකට ගන්න දෙනවදෝ ඔය හිනාව//
නෙළුම් තුඩු වටා
ඇන්ද නිය රටා
සළු පටින් වසා
ඉන්නම් හීන බලබලා
සළලාන මාගෙ හීනේ
පාට ඇහිරිලා හනි හනික එන්න
හීනේ පාට ඇහැරිලා
ඔබගේ ආලෙන් දුන්නු ඒ නිධානෙන්
දින ගැන ගැන හිදිමි
සබඳිනී මා ඔබේ

පාද සළඹෙ ගිගිරි පාළුවෙන් හනික එන්න//
නෙළුම් තුඩු වටා ඇන්ද නිය රටා
සළු පටෙන් වසා ඉන්නම් හීන බල බලා
සළලාන මාගෙ හීනේ පාට ඇහැරිලා හනි හනික එන්න
හීනේ පාට ඇහිරිලා
අටවෙනි ස්වරය ඔබද ඔබ ළඟ ළගම නේද?
දින ගැන ගැන හිදිමි ….

නින්ද නේන රැයක පිපුණු කුමුදු සුවඳ ඔබගෙ නේද?
නින්ද නේන රැයක පිපුණු කුමුදු සුවඳ මගෙම නේද?

Sabandini sabadini ma obe – Visharada Abhisheka Wimalaweera & Pranirsha Thyagaraja

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks