යට ලීයෙන් නාරිලතා

Lyrics

සිරියහනේ ලණු ඉහිරී සුසුම් හෙලන රෑ මකුළු දැලෙන් සිලි සිලියේ වියන් බඳින රෑ යට ලීයෙන් නාරිලතා මල් පූදින්නේ, යට ලීයෙන් නාරිලතා මල් පූදින්නේ //

ස‍ඳෙන් සඳට මුවාවෙලා කල දවසක් ගෙවී ගිහින් නෙතට නුහුරු කදුළු බිංදු පැදුරට මුහු වෙලා ගිහින්
යටලීයෙන් නාරිලතා මල් පූදින්නේ //

සිරියහනේ….

යහන තලා සැප විඳිනා පල දී නැතු‍වා පෙර පින් මාල වළලු නොතින් අයට අප අමතක වෙලා ගිහින්
යටලීයෙන් නාරිලතා මල් පූදින්නේ //
සිරියහනේ….

Yata Liyen Narilatha – Edward Jayakody, Lyrics – Lushan Bulathsinhala, Music – H.M.Jayawardana

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks