අහස් ගැඹේ තරු කැට ගානේ

Lyrics

අහස් ගැඹේ තරු කැට ගානේ
පොළෝතලේ වැලි කැට ගානේ
නිල් සයුරේ රළ පෙළ ගානේ
ආදරෙයි මං ආදරෙයි //

වඳුළු සිරස පිපි මල්ගානේ
විහඟ තුඩක කිචි බිචි ගානේ //
සිහිල සිඹින මදනල ගානේ
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

අහස් ගැඹේ තරු කැට ගානේ…..

පිපෙන මියෙන හිරු සඳු ගානේ
සිතෙහි පිරෙන සිතිවිලි ගානේ //
සිහින ගෙනෙන හැම රෑ ගානේ
ආදරෙයි මං ආදරෙයි

අහස් ගැඹේ තරු කැට ගානේ…..//

Ahas gabe tharu kata gane-Charitha Priyadarshani

More from elon

Featured on

Enable Notifications OK No thanks