ඇවිලුණු ගිනිදැල්

Lyrics

ඇව්ලුණු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී ඈ මට හමුවූවා
සුපිපුණු වනමල් සුවඳ හමද්දී ඈ මට හමුවූවා
ඇව්ලුණු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී…

රන් කෙඳි දහරින් පෙරි පෙරි ඉතිරී //
හිරු අවරට ඇදුනා
පාළුව තනිකම රජයන විටදී //
ඈ මට හමුවූවා

ඇව්ලුණු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී ඈ මට හමුවූවා ඇවිලුණු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී…

සුසිනිඳු සළුවක් සුළඟට ඇඹරී //
රහසක් මට කීවා
සුදු මුදු වැල්ලේ සිටියදී තනිවී //
ඈ මට හමුවූවා

ඇව්ලුණු ගිනිදැල් නිවි නිවි යද්දී …

Avilunu Awilunu Awilanu Avilanu Gini Dal – Sanath Nandasiri

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks