නොබලන් කුමරිය

Lyrics

නොබලන් කුමරිය නිසසල මා දෙස
සසල ඔබේ දෙනෙතින්
ආදර පවනින් නොසැලුනු මා රුව
කළඹනු නොහැක ඉතින්

ලඳකගෙ සෙනෙහස නොපතමි කිසිදා
නිදහස අගයන්නෙම්
ලඳකගෙ සෙනෙහස නොපතමි කිසිදා
නිදහස අගයන්නෙම්
නුරා පිරුනු නෙත් වෙනතක දල්වා
සමුගත මැනවි ඉතින්

නොබලන් කුමරිය ...

සුපුරුදු තනිකම පාලුව මිහිරියි
හිදිනෙමි සැනසිල්ලෙන්
සුපුරුදු තනිකම පාලුව මිහිරියි
හිදිනෙමි සැනසිල්ලෙන්
ආදර රැහැනින් මහද වෙලන්නට
ඔබ හට නොහැක ඉතින්...

නොබලන් කුමරිය ...

Nobalan kumariya nisasala ma desa - T. M. Jayarathna jayarathne

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *