ඔබ හීනයක් වගේ

Lyrics

ඔබ හීනයක් වගේ හාදු වැස්සක් අරං සිරි යහන අද්දරට වී වැතිරෙන්නෙපා සයනේ මම සස්වාමිකයි ස්වාමී //

මල් මකරන්ද දෝතට අරං නෙතේ කඳුලැලි දරා
මං මග බලා සිටියා නෙතු ගනඳුරට තරුවක් වෙලා
ඔබ එතැයි සිතා සිල් බිඳලන්න නොහැකී නිසා මම
මග බලා සිටියා
ඔබ හීනයක් වගේ …..

නේක දුක් හද රැඳුනා සඳ එලිත් නිවුනා
අඳුර මැද තනිවී පවන් රොදකට සවන් දොර ඇරුනා
තරු ඇසත් පිපුණා සඳ ලබන්නී මා
සරා සඳ ලඟ මා තරු ඇසත් පිපුණා
සඳ ලබන්නී මා සරා සඳ ලඟ මා

oba hinayak wage sihinayak

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *