වැහි කවිය

Lyrics

හිත රිදෙන හිත බිදෙන මගෙ නපුරු කතා මැද ...
සදහටම ළඟ හිඳින මගෙම සඳකඩපහණ ...

ලොවම මන්මත් කරන සුවඳ මල් දුගඳ මැද ...
පපුව පුරා දැනෙන වැහි සුවඳ තමයි ඔබ ...

වෛවර්ණ කවි ලියන කවිකාර බඹරු මැද ...
කවි තාල නොදන්න මගෙම වැහි කවිය ඔබ ...

හිත රිදෙන ....

Hitha Ridena Bidena - Abhisheka Wimalaweera Abisheka

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *