සඳ රේණු ගලන

Lyrics

සඳ රේණු ගලන
සඳ රෑක සිහිනයට
නුඹ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්
මගෙ පාළු හිතට
මනමාල කතා කියමින්
මනමාල කතා කියමින්
//

මඳ සීත සුළඟ
මඳහාස නඟන විට
සිත කෝළ වුණිද මෙතරම්
ඒ දැනුණු හැඟුම නොදනිම්

සඳ රේණු ගලන ...

ඔය වාසනාව
නෙතු දෑල දුලන විට
හිත කීරි ගැහෙන හැටි නම්
ඒ හැඟුම කෙලෙස පවසම්

සඳ රේණු ගලන ...

Sanda sada renu galana manamala katha kiyamin - Theekshana Anuradha tikshana anurada

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *