සඳ සඳ වගේ

Lyrics

සඳ සඳ වගේ තරු තරු වගේ
මල් මල් වගේ අපි අපි වගේ
//

මම ඔබ නොවන තුරූ
ඔබ මා නොවන තුරූ..
ඔබ ඔබම දැයි
මම මමම දැයි

සඳ සඳ වගේ තරු තරු වගේ
මල් මල් වගේ අපි අපි වගේ

සඳ සඳ වගේ …

ඔබ මා නොවන තුරූ
මම ඔබ නොවන තුරූ
ඔබ ඔබම දැයි මම මමම දැයි
සඳ සඳ වගේ තරු තරු වගේ
මල් මල් වගේ අපි අපි වගේ

සඳ සඳ වගේ … //

Sanda sada wage mal – Kasun Kalhara

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks