සයුරක් නොදුටු

Lyrics

සයුරක් නොදුටු ගඟුලක් කිසිදා ගලන්නෙ නෑ වෙරළක් අහිමි සයුරක් කිසිදා හඬන්නෙ නෑ //

කඳුලක් නොසැලු නෙතකින් හසරැල් සොයන්නෙපා //
ලැබුණත් බිඳුණු හදකින් සෙනෙහස සොයන්නෙපා

සයුරක් නොදුටු …

සිසිලක් නොමැති අහසින් වැසි දිය යදින්නෙපා //
ලැබුණත් බිඳුණු හදකින් සෙනෙහස සොයන්නෙපා

සයුරක් නොදුටු …

Sayurak saurak Nodutu Gagulak - Sunil Edirisinghe

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *