දකින දසුනේ

Lyrics

දකින දසුනේ දෙනෙත ඇඳුනේ සොඳුරු ඔබ රුව වේ පවන ඇසුනේ සවන රැඳුනේ
ඔබගෙ කට හඬවේ, ඔබගෙ කට හඬවේ

මහද විමනේ කැකුළු යහනේ ඔබයි සැතපෙන්නේ
සිතන සිතුමේ පතන පැතුමේ ඔබයි හිනැහෙන්නේ
ඔබයි හිනැහෙන්නේ
දකින දසුනේ ….
දෙපස ගංගා දෙකක් එක්වී එක තැනට ආවේ එකම ඒ ගං ජලය මුසුවී සයුර තුල පාවේ සයුර තුල පාවේ
දකින දසුනේ ….

Dakina Dasune Denetha Adure Lyrics – H. R. Jothipala

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *