දෙවොලේ නොකැළැල්

Lyrics

දෙවොලේ නොකැලැල් පිදු ආදර මල්
සුවඳින් මනකල් පිබිදෙමි හැමකල් //

මලෙකින් මලකට ඇදෙමින් නොඉඳුල්
නිගා දෙවයි පෙම් ලොවටම මිහිලොල්
එක මලකින් පමණක් රොන් ගන්නම්
අන් මල් මත නොතබා උණු කඳුලැල්

දෙවොලේ නොකැලැල් ...

පවසට පල නැත සයුරේ රළවැල්
දිය දෝතක් ගමි දොලකින් සිහිලැල්
පීඩිත වී සිටිනා සඳ අඳුරේ
ඔබ පමණයි ගෙන ආවේ හසරැල්

දෙවොලේ නොකැලැල් ...//

Dewole devole Nokalal nikelal nokalel - Sunil Edirisinghe Edirisingha සුනිල් එදිරිසිංහ නොකැළැල් Devole Dewole Nokalal Pidu Adara Mal Lyrics - Sunil Edirisinghe

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *