ඔබ කොතැනද

Lyrics

ඔබ කොතැනද මා මෙතැනයි
මා කොතැනද ඔබ එතනයි
අහන්න මේ අහුනාද
චන්ද්‍රයා වගේමයි ඔබ
//

කින්නරියන් අතර
මාත්තු ප්‍රේමයක
කාන්සියට ලොල් බදින
සැමියෙක් උනේ කිමද
මට විතරක් නමට
තැන තැන රහස් ඇයි මට
ඔබේ චන්ද්‍ර මණ්ඩලේට
වඩා කළුවර
සැනසීමක්ය මට අද

ඔබ කොතැනද …

අමාවකයි අහස
අමතක නැ මතක
කොහේද වැරදුණේ හිතට
ලෝකෙට හොඳ නමට
සාක්කි ඇති පතක
ලියවිල්ලක් මට කුමට
ඔබේ චන්ද්‍ර මණ්ඩලේට
වඩා කළුවර
සැනසීමක්ය මට අද

ඔබ කොතැනද …

Oba kothanada ma methanayi – Uresha Ravihari

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks