&

හීනයකි මට ආදරේ

Lyrics

හීනයකි මට ආදරේ
හැඟෙනවා මට ජීවිතේ
හීනයට ළඟ ජීවිතේ
හැඟෙනවා ඔබෙ ආදරේ

වැටෙනකොට කඳුළු ඇවිලිලා
සුවඳ මල් පෙතී පරවෙලා

සුවඳ මල් පෙති පරවෙලා
වස්සාන සිහිනේ ඇවිලිලා
සුසුමේ තවරා සැඟවූ සිහිනේ
සුසුමේ තවරා සැඟවූ සිහිනේ
ආ-ආදරණීය වස්සානේ///

Adaraneeya Adaraniya wassane/ heenayaki hinayaki mata adare- Uresha Ravihari/ Kasun Kalhara

More from elon

Enable Notifications OK No thanks