යාළුවෝ

Lyrics

යාළුවෝ අපි යාළුවො එක පොකුරේ මල් වාගේ
යාළුවො අපි යාළුවො එක රෑනේ තරු වාගේ
යාළුවො අපි යාළුවො සැමදා අපි එක වාගේ

ගලේ කෙටූ ඉරි සේ මලේ රේණු විලසේ
බිතු සිතුවම් රූ විලසේ අපි ඉන්නේ එකට බැඳී

යාළුවෝ අපි යාළුවො…..

ගංගාවෝ ගලන තුරා සඳ හිරු ලොව දිලෙන තුරා
අතු අග මල් පිපෙනතුරා මිතුරෝ වෙමු අපි දෙදෙනා

යාළුවෝ අපි යාළුවො… ///


Yaluwo Api Yaluvo – Gypsies

More from elon

Featured on

Enable Notifications OK No thanks