&

ජෝඩු ජෝඩු වී

Lyrics

ජෝඩු ජෝඩු වී කුරුලෝ පියඹා ගියා //
ඈත ලානිල් ආකාසේ //
දේව ලොකේ මල් කැදලී සොයලා ගියා //
ඈත ලානිල් ආකාසේ //
ජෝඩු ජෝඩු වී කුරුලෝ පියඹා ගියා

ප්‍රේම බාධාවෙ මිනිසුන්නේ මේ ලොවේ //
ඒක හින්දා උන් යන්නේ සොයලා සුවේ //
සෝක සංකා දුක් පීඩා උන් දන්නෙ නෑ //
කුරුලු ලොකේ සංවේගේ හදුනන්නෙ නෑ
ඈත ලානිල් ආකාසේ //
ජෝඩු ජෝඩු වී කුරුලෝ පියඹා ගියා //

සාමකාමීයි කුරුලන්ගේ ජීවිතේ //
අනගි පාඩම් ඔබ කාටත් බොහොසේ ඇතේ //
රංචු රංචූ සැරි සරලා කන දේ සොයා //
සැන්දැ යාමේ යයි වනයේ කැදලී බලා
ඈත ලානිල් ආකාසේ //
ජෝඩු ජෝඩු වී කුරුලෝ පියඹා ගියා //

Jodu joodu wee-Mohideen Baig

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks