කවුරුවත් නැහැ

Lyrics

කවුරුවත් නැහැ – කවුරුවත් නැහැ
එගොඩට යන්නට – එගොඩට යන්නට
ඉරගල වැටිලා ඉවුර දෙපැත්තේ
අඳුර ගලනවා පාරුව ඇතුළට
ලන්තෑරුම කෝ – ඔහෙ තිබුණාවේ
කවුරුවත් නැහැ – කවුරුවත් නැහැ

දවසින් දවසම පාලම හැදුනා
පාලම් මෝලේ හෙණ හඬ ඇසුනා
කිරල කැලෑවේ කුරැළු කොබෙයියන්
ගම හැරදා යන්න ගිහින්

කවුරුවත් නැහැ – කවුරුවත් නැහැ
එගොඩට යන්නට – එගොඩට යන්නට

දෑතේ අතැඟිලි හබලට ගෙවුනා
ගෙනියන්නට බැරි මහ බර තිබුණා
මෙතුවක් නොම ගිය බර අද දවසේ
මට හිනැහීගෙන යනවා වාගේ

කවුරුවත් නැහැ…..

kavuruwath kauru wath vath naha-Amarasiri Peiris

More from elon

Featured on

Enable Notifications OK No thanks