මනමාල ගිරව්

Lyrics

මනමාල ගිරව් මනලෝල ගමන් එති
කෝල නොවෙන් යෞවනියේ
හද ආදර බස් පවසන්න සිතයි
අමනාප නොවෙන් මියුලැසියේ //

ඈත රටින් ලද දූත හසුන්
බැලුවාට හොරෙන් සඳ එලියේ
ප්‍රේම විරහ දුක සෝකයදී
පිටුපානු එපා සඳවතියේ//

මනමාල ගිරව්…..

දෑත රබන් සංගීත සුරල්
හැඩවෙන්න ලඟයි කල එලියේ
දීග නොයන් ළිද ලන්ද මගේ ගම​
පාළු කෙරෙයි මියුලැසියේ//

මනමාල ගිරව්…..//

Mana mala giraw girav -Somathilaka Jayamaha

More from elon

Enable Notifications OK No thanks