මලට බඹරෙකු සේ

Lyrics

මලට බඹරෙකු සේ සිතට ඔබ එනවා කිරණ සේ හිරුගේ
හද සිනා සෙනවා ඔබ සිනා සෙනවා
..
දුකින් සිත මැලවී සිටින මොහොතකදී ඔබ ගැනයි සිතුවේ නිවේ දුක පහවී.

Music only (මලට බඹරෙකු සේ….. )

ලොව පහන් වෙන්වා, රැය කරා යනවා දහස් වර අතරේ, ඔබව සිහිවෙනවා.
මලට බඹරෙකු සේ…..

Malata Bambareku Se Sithata Oba Enawa Lyrics – Clarence Wijewardena

Comment

Your email address will not be published.