මිනිසා

Lyrics

මිනිසා මරණ තුනක් ඇති මිනිසා බලා සිටී
නිරුවත් දෑසින් බලන්න කන්‍යාවී ලිහිල් සළුව අනතුරේ වැටෙද්දී
පයෝදර තුඩු ඉකි බිදිද්දී සන්ත්‍රාසයෙන් අසන්වාදී සුසුම් වේගේ රිද්මයෙන්
වයන්න වීණා කන්‍යාවී
.
නියගලා මල් පාට දේදුණු දෙබෑ කර එන ගිරා කොවුවන්
පියුම් කැකුලක් තුඩින් පාරා බලෙන් පුබුදන හංසයා හංසයා
බලන්න නිරුවත් දෑසින් ඔකද වී රිද්මයෙන් රසාතලය කලඑළි ගන්වා
වයන්න වීණා කන්‍යාවී
මිනිසා…..

Minisa Marana Thunak Athi Lyrics – Amarasiri Peiris, Piris

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *