පිවිතුරුය පළමු පෙම

Lyrics

පිවිතුරුය පළමු පෙම
බිහිසුණුය බිඳුණු දින
ලෙන්ගතුය සුවඳ ඔබ
සුදු හාමිනේ
තනිකඩය තවම මම //

වස්සාන කාලයක හිත දවා
අකුණු සැර නෙත් කෙවෙනි බොඳ කළා
මල් යාය බඹර ගී හඬ තලා
කැකුළු පෙම මල් නටුව හැර ගියා

පිවිතුරුය පළමු පෙම ....

කප්තුරට යදම් බැඳි තටු සලා
සක්මනට නුහුරු සිත තනි කළා
අවර ගිර තරු වැටින් ගිලිහිලා
සුභ නැකත රන් හුයක පැටලුනා

පිවිතුරුය පළමු පෙම ....

Pivithuruya Palamu pema - Karunarathna Divulgane

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *