ඉඟි මරන තරු රෑන කෝ

Lyrics

ඉඟි මරන තරු රෑන කෝ ගගනේ දඟ කරන හඳපාන කෝ නොමැකෙන්න පායන්න​ පෙම් පාට හැන්දෑවෙ ඔබ එව්ව දේදුන්න කෝ //

රඟපාන සමනල්ලු සේ ඉගිලෙන්න මන්දාරමේ
දුක සිතෙන සිතුවිල්ලෙන් ආදරය ඉල්ලන්න​
ඔබ එව්ව දේදුන්න කෝ

පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​
සැඟවීද නොපෙනීද​ දේදුන්න මැකිලාද කෝ

ආකාසේ වැහි කඳුලුදෝ දුක් දෙන්න ඔබ ආවාදෝ
පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ

අත් බැඳුනු රන් කෙන් ද කෝ සසරේ සැරසෙන්න හිමිවෙන්න හෝ
සිල් බිඳින පෙම් සීනූ පෙම් පාට මල් රේනු
අයදින්න දේදුන්න කෝ

දුක් විදින සිහිනයදෝ තුරුලේ නවතින්න ඉඩ දෙන්නකෝ
දුක හිතෙන උනු කඳුලු පිසදාලා හිනැහෙන්න​
ඔබ එව්ව දේදුන්න කෝ

රඟපාන සමනල්ලු සේ ඉගිලෙන්න මන් දාරමේ
දුක සිතෙන සිතුවිල්ලෙන් ආදරය ඉල්ලන්න​
ඔබ එව්ව දේදුන්න කෝ

පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​
සැඟවීද නොපෙනීද​ දේදුන්න මැකිලාද කෝ

ආකාසේ වැහි කඳුලුදෝ දුක් දෙන්න ඔබ ආවාදෝ
පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ

පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​
සැඟවීද නොපෙනීද​ දේදුන්න මැකිලාද කෝ

ආකාසේ වැහි කඳුලුදෝ දුක් දෙන්න ඔබ ආවාදෝ
පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ

පායා දුන් අකාසේ අඳුරේද​ සැඟවීද නොපෙනීද​
දේදුන්න මැකිලාද කෝ

Ingi marana tharu rena ko igi – K. Sujeewa

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks