ලුණු දෙහි

Lyrics

අපි දෙන්නා එක්වීලා පණ වාගේ ලොවේ ඉන්නේ
හැඩ පෙන්නා හිනැහීලා සහයෝගෙන් වැඩේ දෙන්නේ //

රජ ගෙයටයි පැල්පතටයි එක වාගේ සලකන්නේ
පෙර කල සිට පැවැතෙන්නේ ගජ යාලුවෝ අපි දෙන්නා

අපි දෙන්නා එක්වීලා…..

සුදු හාලේ බත් වේලේ සම්බෝලේ රස දුන්නේ
මුළු ලෝකෙම හඳුනන්නේ ලුණු හා දෙහි අපි දෙන්නා

අපි දෙන්නා එක්වීලා…..

හැමතැන හැමවිට එකවගේ ගැලපෙන කට දිව පිනවන
රස ගුණ ගෙනදෙන ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි

කවදත් කොතැනත් කාගෙත් සිත් ගත් ජනහද ජයගත්
කෑමකි රසවත් ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි

ර්රම්පිට-රම්ප-රම්පාම්ප-රපපම් රපපම්-රම්-රපම්පාම්ප-රපපම්
ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි

අපි දෙන්නා එක්වීලා…..

මගුල් ගේට, දාන ගේට, සාදයකට, උත්සවයට අතන, මෙතන, කොතන
උනත් නියම-නියම-නියම රසක් ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි

අදට, හෙටට හැම කෙනෙකුට පට-පට ගා රස දෙන්නට
යන-යන තැන ගෙනියන්නට නියම-නියම-නියම රස
ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි

ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි ලුණු-දෙහි,ලුණු-දෙහි ලුණු-දෙහි, ලුණු-දෙහි

Lunu Dehi api denna ekwila – Gypsies

Comment

Your email address will not be published.