සැනසෙන් නැළවෙන්න

Lyrics

සැනසෙන් නැළවෙන්න සුදෝ // 
රස කර ගී  ගයන වෙලේ //
සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ

කොවුලන්ගේ ගී අසාලා
නිදියයි සිහින බලාලා //
රසකර ගී ගයන වෙලේ //
සැනසෙන් නැලවෙන්න සුදෝ

මද නල හෙමිහිට හමලා
තුරුලිය ටික ටික සොලවා //
රසකර ගී ගයන වෙලේ //

සැනසෙන් නැලවෙන්න…..

sanasen nalawenna sudo-Athula Adikari

More from elon

Enable Notifications OK No thanks