සඳ කාන්ති

Lyrics

සඳ කාන්ති දෙන රාත්‍රියේ //
මේ රංග මණ්ඩපයේ
නාට්‍යාංගනාවී දන මන උන්මාදවී

දිගු නීල නයන හෙළා
මිණි මෙවුල නිතඹ සලා
මිණි සළඹ පාද තබා රඟන්නී
දන මන උන්මාදවී

සඳ කාන්ති දෙන රාත්‍රියේ
මේ රංග මණ්ඩපයේ
නාට්‍යාංගනාවී දන මන උන්මාදවී

මදහසිනි මුව සරසා
මත් කොවුල් හඞ පරදා
සත්සරින රස අමුණා ගයන්නී
දන මන උන්මාදවී

සඳ කාන්ති දෙන රාත්‍රියේ
මේ රංග මණ්ඩපයේ
නාට්‍යාංගනාවී දන මන උන්මාදවී

Sanda kanthi sada – Sunil Edirisingha Edirisinghe

More from elon

Enable Notifications OK No thanks