තරු කැටයක් වී

Lyrics

තරු කැටයක් වී රෑ අහසේ දිළෙනා
ඔබ එන මග සරසන්නම් එළිය වෙලා
පිනිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
ඔබ එනවානම් මේ තනිකම හැරදා
මේ තනිකම හැරදා…

තරු කැටයක් වී රෑ අහසේ දිළෙනා
ඔබ එන මග සරසන්නම් එළිය වෙලා
පිනිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
ඔබ එනවානම් මේ තනිකම හැරදා
මේ තනිකම හැරදා…

පිනිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
හිරු අවරේ දිලෙනා තරුව වෙලා
මේ ජීවිතේ… මේ ජීවිතේ……

Tharu katayak wi vi wee vee raa ahase – Kasun Kalhara

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *