සඳ සාවි හැඬුවාට

Lyrics

සඳ සාවී හැඬුවාට සඳ නෑ රැයේ කළු පාට වැහි මීදුමේ
දේදුන්න වී පායන්නකෝ හැමදාම සිත ගාව ඔබේ ආදරේ//

පෙම් මාළිගේ පෙම් අප්සරා හඬවන්නේ ඇයි සිහිනෙන් පවා//
පිලිගන්න මගෙ ආදරේ පවසන්න ඔබේ ආදරේ

සඳ සාවී හැඬුවාට…..

සඳ පාන සේ ඔබ ලං වුණා තරු රෑන සේ මා පෙම් කලා//
සුවඳයි මලයි වාගෙනේ ඔබගෙයි මගෙයි ආදරේ

සඳ සාවී හැඬුවාට…..

Sada sanda savi haduwata- Uresha Ravihari

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks