වක්කඩ ලඟ

Lyrics

වක්කඩ ලඟ දිය වැටෙන තාලයට තිත්ත පැටව් උඩ පැන නැටුවා
වැස්ස වහින්නට ඉස්සර අහසේ වලාකුලෙන් විදුලිය කෙටුවා
කිව්වට වස් නැත නිල් නිල් පාටින් කටරොළු මල් වැට වට කෙරුවා
තුන් දවසක් අමනාපෙන් සිටි කලු නෝක්කාඩු බැල්මෙන් බැලුවා
ගල මතුපිට මල පිපෙන්න (ගල මතුපිට මල පිපෙන්න)
මල වට බඹරිඳූ නටන්න (මල වට බඹරිඳූ නටන්න)
වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න (වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න)
ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න (ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න)
ගල මතුපිට මල පිපෙන්න මල වට බඹරිඳූ නටන්න
වැහි වැහැලා ගඟ පිරෙන්න ගඟ උතුරා හිත පිරෙන්න
ගලා හැලෙන වැහි වතුර වගේ උඹ හිනාවෙයන් කලු හිනාවෙයන් //
වෙලා මගේ හිත ඉනාවකින් තව හිනාවෙයන් කලු හිනාවෙයන් //
හිනාවෙයන් කලු හිනාවෙයන් /////

Wakkada Langa laga Diya Watena Thalayata Thiththa Patav – W. D. Amaradewa

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *